การจัดการศึกษาตามแนวปรัชญา“ฤๅษีนกแค็ต”

การจัดการศึกษาตามแนวปรัชญา “ฤๅษีนกแค็ต”


แนวคิด... “สร้างจินตนาการร่วมกัน มองเห็นชีวิตที่สัมพันธ์ สรรพสิ่งเกื้อกูลกันและกันหลากหลายรูปแบบ มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน ศาสตร์ทุกแขนงสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเป็นธรรมชาติ ไม่บิดเบือน ดำรงอยู่แบบบูรณาการ”




"การศึกษาหลุดกรอบ” กิจกรรมแลหน้า ไม่ลืมหลัง ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๘


แนวคิด/สร้างความตระหนัก

ร่วมกันสร้างจินตนาการ




ชี้แจงวัตถุประสงค์ ร่วมวางแผน สร้างข้อตกลง เตรียมออกเดินทาง



สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่า (สาวย่าน สืบโยชน์)



โบสถ์วัดน้ำขาวนอก ท่านเจ้าคุณโสภณคณาภรณ์ร่วมกับพุทธศาสนิกชน สร้างถวายแด่องค์สมเด็จพระสังฆราช เนื่องในพระชนมพรรษา ครบรอบ ๘๐ พรรษา... สถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่ออกแบบขึ้นมาแบบร่วมสมัย อนาคตจะกลายเป็นปูชนียสถานที่ล้ำค่า...ของลูกหลานชาวน้ำขาว



“มองเห็นชีวิตที่สัมพันธ์ สรรพสิ่งเกื้อกูลกันและกันหลากหลายรูปแบบ"

พ่อท่านหัวพาน...กับวิถีชีวิตของคนน้ำขาว ความเชื่อ ความศรัทธา ความสมหวัง ความผิดหวัง อิทธิพลทางความคิดที่ผสมกลมกลืนระหว่างลัทธิพรามมณ์ฮินดูกับหลักคำสอนทางพุทธศาสนา...จนกลายเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวของชาวน้ำขาว จากอดีตจนถึงปัจจุบัน...



อดีตนายบ้าน เอียด กำลังเล่าเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ของพ่อท่านหัวพานให้ลูกหลานฟังอย่างสนุกสนาน...



การแก้บนพ่อท่านหัวพานด้วยน้ำหวาก (น้ำตาลเมา) ๑ หาบ...สัจจะ ศรัทธาที่แฝงไว้ด้วยมุขตลกrลึก ๆ ของคนน้ำขาว ในภาพครูจ้อง ครูวร...(ครูโรงเรียนหลุดกรอบ) กำลังสาธิตวิธีการแก้บน ให้ลูกหลานแล...



ชีวิตที่สัมพันธ์"...รถถีบร้ายของสีน้ำ (ถีบมาร่วมกิจกรรมฯ จากนาทวี) พยศกลางทาง แจเลื่อน กับน้ำใจอันดีงามของเพื่อนร่วมทาง...ช่วยเหลือพึ่งพากันและกันสู่เป้าหมาย...เหนื่อย สนุก ประทับใจ.



การเดินทางที่ไม่ได้มุ่งที่การแข่งขัน เอาแพ้ เอาชนะ(ความเป็นเลิศ)...ทุกคนเดินทางไปสู่เป้าหมายเดียวกัน และถึงพร้อมกัน....

ติดตามแลหน้าไม่ลืมหลัง ตอนต่อไป คลิ๊กเลย